Přeskočit na hlavní obsah

VOP a zásady zpracování osobních údajů

Informace a přístup k osobním údajům

Dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR).

  • Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů: Štefan Prokop, IČ: 06453155, Bělehradská 965/1, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic. Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 20. 9. 2017, evidována Magistrátem města Karlovy Vary, č.j. ŽÚ/U3904/2018/Ku.
  • Subjekty údajů: klienti, dodavatelé správce.
  • Rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění smlouvy.
  • Účely zpracování: poskytování služeb.
  • Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, plnění právní povinnosti.
  • Oprávněné zájmy správce: správce provádí přímý marketing (posílání newsletterů). Z odběru newsletterů je možno se odhlásit v patičce každého newsletteru.
  • Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce předává pouze omezené informace spojené s používáním analytických služeb Google Analytics.
  • Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt. U posílání newsletterů do doby odhlášení se z odběru newsletterů.

Práva dle GDPR: Podle GDPR má subjekt údajů určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu stefan@stefanprokop.dev. V případě, že se subjekt domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz). poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.

Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.